+85671 253470-9 info@villasantihotel.com

3 Days 2 Night : Songkran @ Luang Prabang

Home // Special Offers // 3 Days 2 Nights Songkran LuangPrabang
resort-tranquility-package
Book now on QR code
santi-resort-%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e

สงกรานต์หลวงพระบางแพคเกจ 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ แพคเกจ

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK, Y Class Only) โดยสารการบินลาวแอร์, รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมและนำ้มันเชื้อเพลิงแล้ว
- ห้องพัก Deluxe Room จำนวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ณ Santi Resort and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ละมื้อที่โรงแรม

- บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ)

- บริการทัวร์ตามโปรแกรม และรวมค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์ที่กำหนด

- อาหารกลางวัน set menu 2 มื้อ และอาหารคำ่ 2 มื้อ

- ค่าอาหาร ทำบุญในการเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า 1 ชุด/โตก ต่อ 1 ห้อง ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม สามารถสั่งซื้อได้ล่วงหน้าชุดละ 350 บาท

- โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในการจัดงานของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งทัวร์ลีดเดอร์ และไกด์ท้องถิ่นจะประสานงานร่วมกัน แต่ยังคงครบตามโปรแกรมที่ระบุไว้

- สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่าแก่นักเดินทางจากประเทศไทย สามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่สั่งเพิ่มโดยผู้เดินทางในแต่ละมื้อ

- อาหารคำ่ 1 มื้อในวันเดินทางวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ท่านอิสระ

- ค่าเช่ารถจักรยาน หรือยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ในโปรแกรม

- ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ

- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ทัวร์รีดเดอร์, พนักงานขับรถ และพนักงานให้บริการในโรงแรม และร้านอาหาร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีทุกชนิด

- อาหาร, เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และเหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน ค่า PA และการนวดต่างๆ

การสำรองที่นั่ง

- แพคเกจราคาพิฌศษพร้อมตั๋วเครื่องบิน ต้องซื้อผ่าน Travel Agent ตัวแทนเท่านั้น

- ชำระเงินมัดจำทัวร์ 50%.- บาท ในงาน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทตัวแทนเป็นผู้กำหนด

- แจ้งชื่อสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับพาสปอร์ต และก็อปปี้หน้าพาสปอร์ตส่งแฟกซ์มายังตัวแทน

- ชำระส่วนที่เหลือโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตการ์ดก่อนเดินทาง 15 วัน เมื่อท่านทำจองวันเดินทางและได้รับการยืนยันออกตั๋วเครื่องบิน E-ticket

เงื่อนไขและการจอง

- เดินทางโดยสายการบินลาวเท่านั้น (Valid on Flight Date Shown Only/Non-Reroute/Non-refundable) ต้องสำรองที่นั่ง/ออกตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 – 15 วัน

- กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเวลาทำการจองตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ: ในช่วงเทศกาล ไกด์ท้องถิ่น อาจมีการเปลี่ยนแแปลงโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด และได้รับการบริการครบตามที่โปรแกรมแจ้งไว้